Verzuimbeleid

Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de   ouders/verzorgers dit minimaal 6 weken voordien met opgave

van reden schriftelijk te melden. De school heeft hiervoor speciale verlofformulieren. Via deze link komt u bij de folder van bureau leerplicht in Goes.

 

Wanneer u gescheiden bent, maar beide ouderlijk gezag heeft, dan moet van u beiden een handtekening onder de verlofaanvraag staan. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Meer informatie over de uitzonderingen en specifieke regels vindt u op de website.

 

Regels voor schorsing en verwijdering

Als het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school kan het voorkomen dat we overgaan tot schorsing. Het protocol ‘Schorsing en Verwijdering’ vindt u op de website van de Alpha Scholengroep.