Onze school

Onze school is een samenwerkingsschool waar iedereen welkom is die onze identiteit respecteert. Vanuit deze identiteit bieden wij sprankelend, boeiend en betekenisvol onderwijs binnen een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. Onze school is een plek waar leerlingen van en met elkaar leren in een omgeving waar vertrouwen, respect, ontmoeting, acceptatie en veiligheid kernwoorden zijn. Op Het Samenspel willen we kinderen duurzaam onderwijs bieden. Ieder kind is uniek en mag zich ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat. We willen talenten van kinderen ontwikkelen en kijken daarbij naar de mogelijkheden van de kinderen, zodat ze een optimale basis krijgen voor het functioneren in de moderne maatschappij. Het ontwikkelen van persoonlijke- en sociale vaardigheden, het bieden van een veilige omgeving én het aanleren van waarden en normen staan hierbij centraal.

Onze Visie

Het Samenspel is een spelende-, lerende- en uitdagende organisatie waarbinnen verschillende professionals samenwerken en van en met elkaar leren. We werken thematisch, vanuit het talent van het kind, om op die manier de ontwikkeling te stimuleren. Leerkrachten formuleren samen met leerlingen doelen vanuit hoge verwachtingen.
Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen kunnen we niet zonder ouderbetrokkenheid. We hebben jou nodig om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan de ontwikkeling van jouw kind. 

In het schoolplan staat onze visie uitgebreid beschreven. Deze is te vinden onder ‘handige info’.

 

Onze Groepen

In schooljaar 2023/2024 hebben wij 5 groepen:

Groep 1/2: Juf Esther en juf Simone
Groep 3: juf Conny
Groep 4/5: juf Esmee
Groep 6/7/8a: juf Evelien en juf Iris
Groep 6/7/8b: juf Anne en juf Pita

Onderwijs op maat

Onze kinderen zijn stuk voor stuk anders. Ze kunnen verschillende interesses en verschillende intelligenties hebben en ze ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillende onderwijsbehoeften, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.
Soms is het nodig dat daarbij de hulp wordt ingeroepen van de intern begeleider. Zij overlegt samen met de leerkracht en jou als ouders/verzorgers, op welke manier een kind het beste verder geholpen kan worden. Wij streven ernaar om de hulp zoveel mogelijk in de klas te kunnen bieden. Wanneer er hulp buiten de klas of externe deskundigen ingeschakeld worden voor advies, onderzoek en/of begeleiding gebeurt dit in overleg met jou als ouder/verzorger.

Ateliers

Een kritische onderzoekende houding, goed kunnen samenwerken en oplossingsgericht leren denken zijn essentiële vaardigheden waar wij aandacht voor hebben. Op deze manier streven we ernaar om kinderen te laten ontwikkelen tot sociale en zelfbewuste jongeren, waarbij ze invloed hebben op wat en hoe ze leren. Kinderen leren vooral veel van en met elkaar. Op vaste momenten in de week vinden er groepsoverstijgende ateliers (kennis, onderzoek en kunst) plaats.

KIVA school

Kinderen gaan pas ontwikkelen wanneer zij zich veilig voelen op school. Wij streven ernaar dat zij zich zowel fysiek als emotioneel veilig voelen bij ons en dat de kinderen trots zijn op hun school en  een  “wij-gevoel” beleven.
Hiervoor gebruiken wij grotendeels de methode KIVA. Dit is een methode gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Met deze methode zetten wij in op postieve groepsvorming en stimulering van sociale vaardigheden. Het motto is dan ook: “Samen maken we er een fijne school van!”