Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Het Samenspel hanteert een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn en dus ook op school lunchen.

 • Schoolvakanties

  Herfstvakantie: maandag 23 oktober 2023 tot en met vrijdag 27 oktober 2023

  Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024

  Voorjaarsvakantie: maandag 12 februari 2024 tot en met vrijdag 16 februari 2024

  Meivakantie: maandag 22 april 2024 tot en met vrijdag 3 mei 2024

  Zomervakantie: maandag 8 juli 2024 tot en met vrijdag 16 augustus 2024

 • Feest- en studiedagen

  Maandag 30 oktober 2023 (Studiedag)
  Vrijdag 12 januari 2024 (Studiedag)
  Donderdag 7 maart 2024 (Studiedag)
  Vrijdag 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)
  Maandag 1 april 2024 (2e Paasdag)
  Dinsdag 2 april 2024 (Studiedag)
  Woensdag 8 mei 2024 (Studiedag)
  Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaart)
  Vrijdag 10 mei 2024
  Maandag 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  Dinsdag 18 juni 2024 (Studiedag)

 • Verlofaanvraag

  Je kunt als ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen voor jouw zoon/dochter. De directie toetst de beweegredenen voor deze aanvraag. In veel gevallen wordt gevraagd om een werkgeversverklaring. Beide formulieren kun je hieronder downloaden of aanvragen bij Chantal Boons. Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij Chantal Boons. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van de directie of de aanvraag wordt goedgekeurd.

  Aanvraagformulier Vakantie en Verlof Werkgeversverklaring

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids wilt lezen. In onze schoolgids staat onze uitgebreidere missie en visie. Daarnaast vind je verdere informatie over onze werkwijze en praktische zaken.
  Hieronder kun je de schoolgids downloaden om alle informatie over onze school door te nemen.

  Schoolgids Het Samenspel 2023/2024
 • Schoolplan

  Hieronder staat ons schoolplan. In het schoolplan is te lezen wat onze missie, visie, doelen en plan van aanpak zijn met betrekking tot het onderwijs dat wij bieden voor de periode van 2023-2027.
  Het schoolplan voor de komende periode komt zo snel mogelijk hier als download te staan.

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  MR: Je bent vertegenwoordigd

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op Het Samenspel gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Sandra de Leeuw-Becht (oudergeleding- voorzitter)
  • Cynthia van Leeuwen (oudergeleding)
  • Conny Bom (personeelsgeleding)
  • Pita Harder (personeelsgeleding)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar plaats.

 • Activiteitencommissie

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.
  De AC zorgt er bijvoorbeeld voor aankleding, traktaties, helpende handen tijdens de festiviteiten op school zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen en het eindfeest.

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een fijne groep ouders, bestaande uit:

  • Amber den Boon
  • Andrea van Keulen – Scheers
  • Claudia Braamse
  • Desiree Koole
  • Dorien Hage
  • Isabelle Anfray
  • Janetta Lukasse
  • Marjolein Janse – van Mechelen
  • Nicole van Loo – Hoogerland
  • Sabine Capello

  U kunt de leden van de Activiteitencommissie altijd aanspreken op school.

   

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Goes? Dan kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €17,50 per leerling.

 • Gedragscode

  Deze gedragscode is een kader voor het handelen van medewerkers en biedt
  daarmee ruimte om elkaar aan te spreken en aanspreekbaar te zijn. De
  gedragsregels zijn van en voor de hele organisatie en zijn dan ook bespreekpunt op
  team- en MR-vergaderingen en vergaderingen van leerlingenraden.

  Gedragscode
 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland stelt zich ten doel om deze kinderen snel, effectief en op laagdrempelige wijze een kans te bieden om te gaan sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar komen in aanmerking voor een sport/cultuurkans.

  Zoek je een tussenpersoon die een aanvraag kan indienen?

  Vraag Chantal Boons om meer informatie of kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland/

 • Verwijsindex

  Onze scholen zijn aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij jouw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als organisatie vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en jou in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen.

  Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud.

  Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.

 • Rookvrije school

  Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. De scholen binnen Albero willen leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Daarom mag er nergens meer op de schoolpleinen gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

  Wij vragen jou ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

  Alvast onze dank voor de medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

  Feitjes Over Roken