Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Wij nemen u en uw onvrede serieus! We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie. Via deze link komt u direct bij de klachtenregeling. 

 

Schoolbestuur

Albero

Telefoon: 0113-561777

E-mail:info@alberoscholen.nl

 

of
Klachtencommissie

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies

Postbus 82324,

2508 EH Den Haag

Telefoon : 070-3861697

E-mail:info@kringenrechtspraak.org

 

Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 

 Contactgegevens interne vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid 

Naam: Iris Hoogesteger

Telefoonnummer: 0113-586048

Email: i.hoogesteger@alberoscholen.nl

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen.

In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie.

 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Mevr. A. de Koning-Meeùs

Telefoonnummer: 06-10585367

E-mail: adekoning@edux.nl

 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Onafhankelijk onderzoek

Een klacht over ongewenst gedrag, die door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

 

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

 

Meldcode kindermishandeling

Niet elke ouder lukt het om de kinderen een stabiele en veilige thuissituatie te bieden. Als een leerkracht het vermoeden heeft dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, bestaat er sinds 1 juli 2013 een verplichting om dit te melden.

Hiervoor is de “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” ontwikkelt.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een leerkracht moet doen bij vermoedens

van geweld. De meldcode is gebaseerd op de 5 stappen:

Stap 1: in kaart brengen van signalen.

Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van externen:

Stap 3: gesprek met de ouder

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

 

Wij maken de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door te benoemen wie de stappen moet doorlopen. Zo spreken wij af dat de leerkracht de signalen bespreekt met de vertrouwenspersoon. Onze meldcode ligt voor u op school ter inzage.

 

Sociale veiligheid

Op onze school wordt pesten niet getolereerd. Pestgedrag willen we voorkomen door de inzet van KiVa. Het “antipestprogramma” uit Finland. Dit programma ondersteund de positieve groepsvorming in de klassen. Samen met de kinderen proberen we zo te zorgen voor een sociaal veilig klimaat. Dit preventieve programma heeft als doel om pesten te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een pestprobleem, is er een stappenplan waar volgens naar een oplossing toe gewerkt kan worden. Deze werkwijze is vastgelegd in het anti-pestprotocol. Het antipestprotocol ligt op school ter inzage. De coördinator sociale veiligheid (Iris Hoogesteger)monitort de werkwijze tegen pesten.

Twee keer per jaar wordt in de groepen 4 t/m 8 de Kiva Monitor afgenomen. En in de groepen 3 t/m 8 ook Hart en Handen van het IEP-LVS.  Beiden geven ons als team zicht op het sociale welzijn van de leerlingen. De resultaten worden door ons geanalyseerd en resultaten worden, indien nodig, opgenomen in het groepsplan sociaal emotioneel.