Diversen

Hieronder staan nog diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

 

Aanmelden nieuwe leerling

Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kan men contact opnemen met de directeur.  De ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek, krijgen een schoolgids en een rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gebeurt middels een inschrijfformulier.Dit formulier moet voorzien zijn van een kopie van de belastingdienst, waarop het bsn staat. Het bsn wordt doorgegeven aan het landelijke DUO. In overleg met de leerkracht mag uw kind vóór de 4e verjaardag enkele keren een

morgen of middag meedraaien in de groep.

 

Activiteitencommissie

De AC bestaat uit ouders en een afvaardiging van het team. Deze commissie houdt zich bezig met activiteiten binnen de school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, projecten, sportactiviteiten enz.

Dit alles gebeurt in overleg met het team. Om de activiteiten tot een succes te maken, wordt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld naar aanleiding van activiteiten die de AC onderneemt. De AC is verantwoording schuldig aan de MR.

 

Begeleiding naar het Voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 8 stromen de kinderen uit naar het voortgezet onderwijs. Bij de aanvang van het schooljaar krijgt u hierover de nodige informatie. In de loop van het jaar ontvangt u ook informatie vanuit de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart een schriftelijk schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Voor 1 april wordt de leerling aangemeld op de VO school. In april-mei wordt een eindtoets (IEP) afgenomen op school. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger is dan het eerder gegeven schooladvies, is de school verplicht om het advies te heroverwegen en dit met u te bespreken.

 

De school verzorgt de opgave voor het voortgezet onderwijs. De aanwezige leerling gegevens worden na toestemming van de ouders digitaal verzonden naar de VO school.


Communicatie

Een goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Wij willen als scholen ouders heldere informatie geven. Verder vinden wij het belangrijk dat ouders weten dat ze bij bijzonderheden altijd terecht kunnen op onze scholen. Wij willen graag dat de ouders zich betrokken voelen. Het is immers uw kind dat wij

onderwijs bieden. Als het kan, maken we graag gebruik van de deskundigheid van ouders. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van computers, beheer van gebouwen, onderhoudswerkzaamheden of de hulp bij creatieve vakken.

 

Eten en drinken

’s Morgens mogen alle kinderen iets te eten en/ of te drinken meenemen naar school. Als het fruit betreft, wilt u dit dan gewassen en schoongemaakt meegeven? Leerprestaties worden bevorderd door goede voeding. Daarom vragen we aan alle ouders om ook voor de pauze, te kiezen voor een gezond tussendoortje. Op woensdag hebben we een groente en fruitdag.

 

Fotograaf

De schoolfotograaf komt jaarlijks uw kind(eren) fotograferen. Ook laten we een groepsfoto maken.

 

Filmen

Het gebruik van de videocamera is één van de begeleidingsmethodieken die de school kan hanteren om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.

 

Binnen Albero wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Deze methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom ondersteuning van leerlingen, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing.

Het beeldmateriaal zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van degene die de films maakt en worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de filmer en de betrokken leerkracht, aan anderen vertoond. Indien het gebruik van de videocamera wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, wordt de ouders/ verzorgers om toestemming gevraagd.

 

Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er kledingstukken en andere spullen achter op school die door niemand worden opgehaald. Om dit te voorkomen kunt u zo mogelijk eigendommen van uw kind merken of van een naam voorzien. Als u toch iets mist, kunt u uiteraard altijd op school komen vragen en kijken.

 

Hoofdluis

Alle kinderen worden na elke vakantie van meer dan een week gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt in de week na de vakantie. Deze controle wordt uitgevoerd door “luizenouders”. Wordt hoofdluis bij uw kind geconstateerd, dan wordt u door de school op de hoogte gebracht, zodat u zo snel mogelijk met een anti-hoofdluisbehandeling kunt starten. Dit om te voorkomen dat de hoofdluis zich verder verspreidt. Uw kind mag daarna gewoon weer naar school. Na 2 à 3 weken vindt een nieuwe controle plaats.

 

Huiswerk

In alle groepen kan huiswerk gegeven worden. Hiervoor zijn per groep afspraken gemaakt. Schooleigendommen worden alleen meegegeven wanneer ze van school naar huis, of omgekeerd, in een (plastic) tas worden meegenomen. Als uw kind boeken kwijt of stuk maakt, bent u daar als ouder/ verzorger verantwoordelijk voor. Dat betekent dat u de boeken in dat geval moet vergoeden.

 

Interne begeleiding

De Intern Begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt zij leerkrachten. De IB-er neemt groepsbezoeken af, waarna zij gesprekken met de leerkrachten voert. Tijdens deze gesprekken bespreken ze welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om

de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. Zij coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. Indien nodig overlegt zij met externe instanties, zoals de choolbegeleidingsdienst. De IB-er neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen.

 

Structureel wordt het effect van de ondersteuning besproken tijdens de groepsbesprekingen. Hierbij worden alle leerlingen per groep besproken. We krijgen daardoor goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en maken aan de hand van dit gesprek nieuwe groepsplannen of handelingsplannen. Soms ervaart een leerkracht problemen en kan niet verder met een leerling in de groep. Dan wordt een leerlingbespreking o.l.v. de IB-er gehouden. Bij oudergesprekken over leerlingen die extra ondersteuning behoeven zijn de IB-er en de leerkracht aanwezig. Een oudergesprek kan ook alleen met de IB-er plaatsvinden.

 De leerlingondersteuning is beschreven in het ondersteuningsplan van de school.

Dit plan ligt ter inzage op school.

  

Medezeggenschap

Albero bestaat uit 26 verschillende scholen. Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad. Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 De formele functie van de GMR is het geven van instemming en adviezen aan het College van Bestuur. Het gaat dan specifiek om zaken die bovenschools geregeld zijn. Naast die formele kant is de GMR er ook actief in het meedenken met ouders, personeel en directie.

 

De MR zal ze zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel.

Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet

instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen

geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in

het reglement medezeggenschap.

 

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt worden deze voorzien van naam en bijsluiter door de ouder/ verzorger bij de groepsleerkracht ingeleverd. De verantwoording voor de juiste medicatie en dosering blijft altijd bij de ouders/verzorgers.

 

Onderwijsteam

Michèle van Hout directeur

samenspel@alberoscholen.nl / m.vanhout@alberoscholen.nl

Evelien Gunter

e.gunter@alberoscholen.nl

Simone de Kuijper

s.dekuijper@alberoscholen.nl

Esther Crucq

e.crucq@alberoscholen.nl

Esmee Meulenberg

e.meulenberg@alberoscholen.nl

Annemarie Hoevers

a.hoevers@alberoscholen.nl

Conny Bom

c.bom@alberoscholen.nl

Pita Harder

p.harder@alberoscholen.nl

Nancy Kruijt

n.kruijt@alberoscholen.nl

Anne Heijmans

a.heijmans@alberoscholen.nl

Iris Hoogesteger

i.hoogesteger@alberoscholen.nl

 

Mariska Thorenaar intern vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid

m.thorenaar@alberoscholen.nl 

 

Groep 1/2 Simone de Kuijper / Esther Crucq

Groep 3 Esmee Meulenberg / Evelien Gunter

Groep 4 Conny Bom / Evelien Gunter

Groep 5/6 Iris Hoogesteger / Evelien Gunter

Groep 6/7 Nancy Kruijt / Pita Harder

Groep 8 Anne Heijmans / Evelien Gunter

 

Miranda Gorsse

Schoonmaak en toezicht op het

schoolgebouw ’s avonds en in het weekend

 

Rapporten

De leerlingenkrijgen twee keer per jaar een rapport. In februari en juni. Voorafgaand aan het rapport wordt er in alle groepen een gespreksmoment gepland. Er is dan tijdens de “tien minuten gesprekken” contact tussen ouders/verzorgers en de leerkracht. Voor het gesprek in februari krijgen alle ouders een uitnodiging. Voor het gesprek in juni hebben de ouders de keuze om wel of niet te komen op basis van het rapport.

 In het begin van het schooljaar organiseren we in alle groepen startgesprekken waarbij ouders/verzorgers, samen met hun kind in gesprek kunnen met de leerkracht van hun kind.

 

Schoolkamp

Eén keer in de twee jaar houden we voor de groepen 7/8 in mei/juni een 3-daags schoolkamp onder begeleiding van het team. Het eerstvolgende kamp vindt plaats in 2018. Het schoolkamp vervangt voor groep 7/8 de schoolreis in dat jaar. Over de kosten en het programma wordt u ruim van te voren geïnformeerd.

 

Schoolreis

Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. De kleutergroepen gaan in mei/juni in de buurt op reis.  De groepen 3 t/m 8 gaan vaak op dezelfde dag op reis met de bus naar een wat verder gelegen reisdoel. De school organiseert de schoolreizen en vraagt indien nodig aan ouders om te begeleiden.

 

Schoolverzekering

Op school wordt er collectief voor alle kinderen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht onder schooltijd, gedurende schoolreizen, excursies e.d. onder leiding van het onderwijzend personeel. De verzekering is van kracht gedurende deze tijd en bovendien één uur vóór en ná schooltijd. Deze verzekering geldt niet voor schade aan kleding, mobiele telefoons of andere devices en brillen, verlies van goederen, diefstal of vernieling door derden.

 

Social media

Het komt steeds vaker voor dat van allerlei activiteiten foto’s en filmpjes gemaakt worden. Deze publiceren we hoofdzakelijk via Social schools. Een besloten applicatie voor ouders van de school. Volgens de regels van de AVG hebben we inzichtelijk welke kinderen er niet op onze website mogen. Dit houden we elk schooljaar ook bij. 

Wij hebben op school ook een social media protocol. Hierinhebben w beschreven hoe wij omgaan met social media als school. 

 

Verjaardag vieren

Als een kind jarig is, mag het de groep en de andere juffen en meesters trakteren. We stellen prijs op een “gezonde” traktatie. Wilt u een foto maken tijdens het trakteren? Neemt u dan even contact op met de groepsleerkracht om de juiste tijd af te spreken. Voor de verjaardag van vader en/ of moeder mogen de kleuters iets maken. Wilt u a.u.b. een komende verjaardag ruim van te voren laten weten?

 

Vervanging

Het kan voorkomen, dat een leerkracht wegens ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen. In deze gevallen  wordt voor vervanging gezorgd. Hetzij door een leerkracht van de eigen school, hetzij door een leerkracht uit het transfercentrum. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanvraag voor vervanging te honoreren. De school treft dan intern maatregelen. U wordt daar als ouders dan over geïnformeerd.

 

Vluchtplan

In overleg en in samenwerking met de brandweer is een vluchtplan opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe wij de kinderen in veiligheid brengen in geval van een calamiteit. Dit plan wordt samen met de leerkrachten en kinderen geoefend. Iedereen moet weten wat ze moeten doen en waar ze naar toe moeten als de school

ontruimd wordt. Ook moeten de leerkrachten en kinderen weten hoe ze moeten handelen bij externe

calamiteiten. Het vluchtplan ligt ter inzage op school. Minstens 1x per schooljaar vindt er een ontruimingsoefening plaats op de scholen.

 

Ziekmelden

Als uw kind door ziekte of andere oorzaak verhinderd is om naar school te komen, wilt u ons dit altijd tijdig meedelen? Graag telefonisch vóór 8.30 uur. U krijgt dan een antwoordapparaat waarop u de ziekmelding kunt inspreken. Het bandje wordt door meerdere mensen afgeluisterd