Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.  Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling binnen Albero. Deze kunt u hier downloaden én is beschreven in de schoolgids 

 

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Zij staan met naam en telefoonnummer vermeld in de schoolgids en op de website van de school.


De vertrouwenspersoon luister naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Zij bespreekt met u de voor- en nadelen van deze acties en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met uw gegevens.

 

Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon:

 Naam: Mariska Thorenaar

Telefoonnummer: 0113-586048

Email:M.Thorenaar@alberoscholen.nl

  

Bedenk dat KLAGEN MAG! DE VERTROUWENSPERSOON HELPT U GRAAG OP WEG.

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan. Dit geldt ook voor het onderwijs. Verreweg de meeste klachten kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team en ouders worden opgelost.

 

 

 

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. Deze is niet aan de school verbonden. U kunt haar te allen tijde raadplegen en vragen om advies. Daarnaast begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen.

In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie.

 

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van Alpha Scholengroep is Annette de Koning-Meeùs.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon