Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Het beleid van Alpha Scholengroep is er op gericht om onderwijs te verzorgen voor alle kinderen, ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet “Passend Onderwijs” van kracht geworden. Een onderdeel van deze wet is dat de school ‘zorgplicht’ heeft. Dit betekent dat de school de plicht heet om het onderwijs zo af te stemmen dat aan de onderwijsbehoeften van de leerling wordt voldaan of dat de school, samen met de ouders, een andere school zoekt waar aan de leerling optimaal onderwijs geboden wordt.

 

De aanmelding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften verloopt als volgt:

  • ouders melden hun kind aan bij de school, naar keuze, en voeren een intake gesprek, waarin ze zo goed mogelijk aangeven op welke gebieden hun kind extra ondersteuningsbehoeften heeft;

  • de school (het team) bespreekt de aanmelding en neemt een besluit over toelating (eventueel na opvragen van overige gegevens, als die beschikbaar zijn)

  • binnen 6 weken na aanmelding laat de school aan de ouders weten of het kind op school geplaatst kan worden;

  • mocht plaatsing niet mogelijk zijn, dan meldt de school, na overleg met ouders, het kind aan bij het loket van het samenwerkingsverband Passen Onderwijs Oosterschelderegio (O3)

 

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Om de leerweg van de kinderen efficiënt te kunnen volgen, moeten gegevens bijgehouden worden. Deze gegevens kunnen variëren van observaties in de klas, resultaten op gebied van taalontwikkeling tot een rapport van een schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog of psycholoog.

 

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind noteren wij gegevens, resultaten en vorderingen op het gebied van alle schoolse vaardigheden. In de groepen 1 en 2 wordt de “KIJK” registratie gebruikt. Dit is een individueel leerlingvolgsysteem, waarin gegevens staan over de gehele ontwikkeling van de leerling.

Om vakspecifieke ontwikkeling in kaart te brengen, gebruiken we in de groepen 1 tot en met 8 onder andere het CITO- leerlingvolgsysteem (LOVS). Jaarlijks worden 1 à 2 keer de toetsen afgenomen. Naast de resultaten van CITO-toetsen worden de resultaten van methodetoetsen zorgvuldig bijgehouden. Ook houden we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. Dit gebeurd door middel van observaties, gesprekken met ouders en/ of kind en het invullen van de signaleringslijst. Gegevens van individuele leerlingen worden opgenomen in het persoonlijk leerling-dossier. Ouders kunnen dit dossier inzien wanneer zij dit willen.